Telefon

Kundtjänst: +46 31 68 69 30

Allmänna leveransvillkor

Uppdaterad 2022-08-22

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvida inte Scandraft AB och kunden träffat andra skriftliga avtal. I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor.

 

1. Anbud, priser mm.

Scandraft är endast bunden av skriftliga avtal, offerter och orderbekräftelser. Scandrafts offerter gäller under 30 dagar från utskriftsdatum. Eventuella ändringar i av Scandraft angivna offerter gäller endast om de skriftligen bekräftats. Devalvering och valutaförändringar samt förändringar av tullar, varuskatter, acciser, andra offentliga avgifter eller förändrat kostnadsläge för Scandraft i form av exempelvis höjda leveranspriser, leverantörspriser, löneökningar, som medför ökade kostnader för leveransens fullgörande, berättigar Scandraft att höja avtalat pris. Alla priser gäller exklusive mervärdeskatt, ( f. n. 25 procent) accis eller annan offentlig avgift. Försäljning sker om inget annat avtalats i SEK. Scandraft reserverar sig mot löpande prisändringar utöver Scandrafts kontroll. Om inget annat är skriftligt avtalat tillämpar Scandraft löpande valutajustering på varor inköpta i Euro överstigande valutakurs EUR/SEK 10,40. Går kursen under EUR/SEK 10,40 görs inget valutatillägg. Kursen sätts veckovis kl. 10.00 på måndagar.

 

2. Betalning

Betalning skall ske inom femton (15) dagar räknat från fakturans datum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med f. n. 1,25 procent per påbörjad månad samt härutöver lagstadgad påminnelseavgift med f. n. 60 kr. En administrationsavgift på f.n. 16 kr tas ut för samtliga fakturor och 30 kr för pappersfakturor. Scandraft AB äger alltid rätt att inhämta kreditupplysning om kunden och om det behövs begära säkerhet för betalningens fullföljande. För det fall
godtagbar säkerhet inte kan lämnas, äger Scandraft AB rätt att häva köpet. Alla levererade produkter är Scandraft AB:s egendom tills full betalning erlagts, om så inte sker äger Scandraft AB rätten att återta produkterna.

 

3. Leverans och frakt

Leverans sker fritt Scandrafts lager. Transport sker med av Scandraft AB anlitat transportföretag med post eller bilfrakt. Vid avtal om CIF-leverans sker leverans endast med av Scandraft AB anlitad speditör. Om annan speditör krävs av kund debiteras fraktkostnad.
CIF-leverans gäller endast för order innehållande, skivmaterial med mått understigande 80 x 120cm samt material med mått understigande 160 cm. I de fall då Scandraft AB skickar gods med kundens egen avtalsspeditör, s.k. mottagarfrakt, debiteras emballage, pallkostnader och andra eventuella extrakostnader separat. Vid direktleverans från producent (Dropshipping)
debiteras frakt. Inom Göteborg, när Scandraft levererar med egen bil, utgår en budavgift om f n 250 kr för smågods och om f. n. 695 kr för övrigt gods. För särskilt ömtåligt gods debiteras för ändamålet avsett emballage, som ej återtas. Kostnad för transport av s.k. farligt gods samt ev. miljöavgifter för t.ex. emballage debiteras alltid. För av Scandraft transporterade varor finns transportförsäkring. Kunden är skyldig att vid mottagande av vara,
kontrollera om varan är transportskadat och omgående anmäla ev. skada till chauffören direkt samt skriva anmärkning på fraktsedel. Scandraft ansvarar ej för transportskada. Skadat emballage skall sparas till ärendet är avslutat. Vid transport från kunden till Scandraft är kunden ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten. För ej utlöst gods faktureras verklig fraktkostnad, övriga utlägg samt administrativa kostnader i efterhand, minst
500 kronor.

 

4. Ersättningsartiklar

Scandraft förbehåller sig rätten att göra löpande sortimentsförändringar.

 

5. Reklamation och returer

Alla reklamationer för skadade eller felaktiga varor eller anmärkning på faktura skall göras skriftligt till Scandraft AB utan dröjsmål, dock senast inom fem (5) dagar från det att varan levererades. Felaktig vara returneras fraktfritt med av Scandraft anvisat transportsätt, tillsammans med av Scandraft erhållen retursedel. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för kunden. Felaktig vara får inte skickas mot postförskott. Reklamation av skadade eller felaktiga varor får ske först efter godkännande av Scandraft. Kund äger rätt att avbeställa och/eller returnera beställd produkt/-er efter skriftligt godkännande från Scandraft AB, s.k. Återköp. Vid återköp krediteras kunden fakturerat belopp med avdrag av 20% dock lägst 200 kr. Vid samtliga returer skall användas en av Scandraft tillhandahållen retursedel försedd med returnummer (RMA-nummer). Returnerade varor skall returneras
oskadade i oöppnad originalförpackning. Returfrakt vid återköp erlägges av kunden. Retur vid återköp skall alltid ske inom 14 dagar efter det att Scandraft AB godkänt återköpet. Specialbeställda varor eller bearbetade produkter återköps ej.

 

6. Begränsningar av skadeståndsskyldighet mm

Levererad vara, vilken vid leveranstidpunkten, var behäftad med fel som är direkt hänförligt till material- och/eller tillverkningsfel, ersätts av Scandraft med felfri vara. Scandrafts totala skadeståndsansvar av vad slag det må vara är alltid begränsat till den för produkten/-erna erlagda köpeskillingen. Utöver detta har kunden inte rätt till någon ytterligare ersättning. Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Scandrafts sida och
skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Scandraft skriftligen medgivit detta. Härutöver svarar Scandraft inte för några fel i levererad vara,
leveransförseningar eller utebliven leverans mm i något avseende. Scandraft svarar heller inte för eventuellt uppkommen skada på person eller egendom, ekonomisk skada eller liknande sådan - direkt eller indirekt – följdverkning såsom t. ex utebliven handelsvinst, inkomstbortfall, ökade kostnader mm. Publicerad information om av Scandraft sålda produkter härrör i förekommande fall från Scandrafts olika leverantörer. Denna information
utgör i sig inte någon garanti från Scandraft att produkt/-er till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således kunden att själv förvissa sig om att produkten uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar. Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive produkt samt utvecklingen av nya tillämpningar medför att kunden själv noggrant skall bedöma produktens lämplighet för avsedd användning. Av Scandraft vid varje tillfälle lämnad användningsteknisk rådgivning, motsvarar den kunskap som Scandraft vid varje tillfälle besitter om produkterna och produkternas användningsområde och möjligheter. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om att produkternas speciella egenskaper eller användningsområde till följd varav
det åligger köparen att själv testa produkternas egenskaper för kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde.

 

7. Garanti

Scandraft AB åtar sig att kostnadsfritt för kunden avhjälpa fabrikationsfel på levererad maskinutrustning inom 12 månader från leveransdagen. På begagnad utrustning inom 3 månader. För delar, som p.g.a. Scandrafts garanti levererats i utbyte eller omgjorts, lämnas samma garantitid som för den ursprungliga produkten. Garantin omfattar inte tillbehör,
förbrukningsartiklar och förslitningsdetaljer. Garantin gäller endast om kunden senast 14 dagar efter felets uppkomst reklamerar felet. Garantin gäller inte om fel orsakats genom onormal förslitning, olyckshändelse, vårdslöshet eller felaktig användning av utrustningen. Garantin gäller ej om ingrepp eller reparation gjorts av annan än Scandrafts personal. Garantin förutsätter användning av förbrukningsmaterial och tillbehör av Scandraft AB
godkänd kvalitet.

 

8. Leveransövervakning

Scandraft förbehåller sig rätten att restnotera eller annullera order på vara som är slut på lager. Om varan beräknas komma in på lager inom rimlig tid, restnoteras varan varvid leverans sker utan extra kostnad för kunden, snarast möjligt. För det fall varan avser beställningsvara som inte ingår i Scandrafts ordinarie sortiment utgår frakt.

 

9. Oförutsedda händelser

En part bär inte ansvar för ett icke-uppfyllande i händelse av orsaker utanför dess rimliga kontroll (force majeure) inkluderande bl.a. strejk, pandemier, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsproblem, valutafluktuationer, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrofer. Vardera parten skall ha rätt till en rimlig förlängning av tiden för fullgörelse, dock, om sådan orsak skulle vara längre än 60 dagar har vardera parten rätt att genom skriftlig underrättelse häva köp/försäljning utan rätt till ersättning.

 

10. Övrigt

Efter av kund gjord beställning äger Scandraft inte rätt att ändra dessa allmänna villkor. I samband med beställning från Scandraft anger kunden specifika företagsuppgifter mm. Detta innebär att kunden godkänner lagring och användning av dessa uppgifter i Scandrafts verksamhet för att fullfölja Scandrafts åtaganden mot kunden. Scandraft reserverar sig mot eventuella skrivfel och slutförsäljning.

 

11. Tvist

Eventuell tvist skall slitas av allmän domstol.

 

________________________________________________________________________

Samtliga tips, råd och specifikationer i denna katalog är att betrakta som rådgivande. Scandraft AB lämnar inga garantier för uppgifternas riktighet. Priser gäller från och med 2022-01-01 och är cirkapriser, med reservation för pris- och valutaförändringar.
Scandraft AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och priser utan förvarning. Samtliga i katalogen angivna priser är i SEK exklusive moms och frakt. För eventuella tryckfel eller felskrivningar tar Scandraft AB inget ansvar. Hållbarhetsangivelser som anges gäller oprintat material, vertikalt monterat av specialist och utan yttre påverkan.