Telefon

Kundtjänst: +46 31 68 69 30

Allmänna leveransvillkor

Uppdaterad 2023-11-06

Avtalsparten inom ramen för de följande allmänna villkoren är Scandraft AB, org nr 556254–8361 (”Scandraft”) och kunden. Samtliga ovan nämnda parter, benämns nedan var för sig för ”Part” eller ”Parten” och gemensamt för ”Parterna”.

Dessa allmänna leveransvillkor gäller uteslutande i den version som är giltig vid tidpunkten för beställningen. Kunden får i samband med varje beställning ta del av dessa avtalsvillkor. Kunden anses ha accepterat dessa allmänna leveransvillkor när en beställning är gjord oberoende av den använda processen. Dessa allmänna leveransvillkor gäller inte såvida Parterna skriftligen överenskommit annat. Avvikande villkor från kunden accepteras inte av Scandraft såvida Scandraft inte har godkänt de i skrift. Dokument som innehåller villkor som avviker från innehållet i dessa villkor, ska sådana avvikande villkor äga företräde framför dessa allmänna villkor endast om detta uttryckligen framgår med angivande av den/de punkterna i de allmänna villkoren som inte ska gälla mellan parterna. 
 

1. Anbud, pris mm.

1.1.    Scandraft är endast bunden av offerten under 30 dagar från dess datum, såvida ej annat skriftligen angivits. Utfästelser vid sidan av offert, orderbekräftelse och/eller dessa allmänna leveransvillkor är bindande för Scandraft endast i den mån detta är skriftligen överkommits genom avtal, offerter och orderbekräftelser.
1.2.    Eventuella ändringar i av Scandraft angivna offerter gäller endast om de skriftligen bekräftats. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. i kataloger, prospekt, cirkulär m.m. är ungefärliga och bindande endast i den mån detta skriftligen överenskommits. 

1.3.    Förändringar av tullar, varuskatter, acciser, andra offentliga avgifter eller förändrat kostnadsläge för Scandraft i form av exempelvis höjda leveranspriser, leverantörspriser, löneökningar, som medför ökade kostnader för leveransens fullgörande, devalvering och valutaförändringar, berättigar Scandraft att höja offert angivet, eller avtalat, pris. 

1.4.    Alla priser gäller exklusive mervärdeskatt och annan skatt eller offentlig avgift. Försäljning sker om inget annat avtalats i svenska kronor. Scandraft reserverar sig mot löpande prisändringar utöver Scandrafts kontroll. Om inget annat är skriftligt avtalat tillämpar Scandraft löpande valutajustering på varor inköpta i Euro överstigande valutakurs EUR/SEK 11,50. Scandraft använder f.n. en valutazon mellan EUR/SEK 11,30–11,70. Det innebär att valutajustering görs från EUR/SEK 11,70. Kursen sätts veckovis kl. 10.00 på måndagar.

 

2. Betalning

2.1    Betalning skall ske inom 15 dagar räknat från fakturans datum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med f. n. 1,25 procent per påbörjad månad samt härutöver lagstadgad påminnelseavgift. med f. n. 60 kr En administrationsavgift på f.n. 16 kr tas ut för samtliga fakturor och 30 kr för pappersfakturor. 

2.2    Scandraft äger alltid rätt att inhämta kreditupplysning om kunden och om det behövs begära säkerhet för betalningens fullföljande. För det fall godtagbar säkerhet inte kan lämnas, äger Scandraft rätt att häva köpet. 

2.3    Alla levererade produkter förblir Scandrafts egendom och Scandraft har rätt att fordra fullgod säkerhet intill dess köpeskillingen till fullo är betald. Ställs ej ofördröjligen fullgjort, av Scandraft godkänd, säkerhet äger Scandraft rätt att häva köpet. I händelse av sådan hävning är kunden skyldig att omedelbart återlämna obetalda varor till Scandraft. Scandraft berättigar även rätten att återta produkterna vid utebliven köpeskilling. 

2.4    Alla anmärkningar på faktura skall göras skriftligt till Scandraft utan dröjsmål, dock senast inom fem (5) dagar från det att varan levererades annars godkänns inte anmärkningen.
 

3. Leverans och frakt

3.1    Leveransvillkor är EXW, INCOTERMS 2020. 

3.2    Leveransvillkoren kompletteras med slutdestination i orderbekräftelsen. 

3.3    Leverans sker fritt Scandrafts lager eller vid angiven plats. Transport sker med av Scandraft anlitat transportföretag med post eller bilfrakt. 

i)    EXW-leverans
Vid avtal om EXW-leverans sker leverans endast med av Scandraft anlitad speditör. EXW innebär att Scandraft är ansvarig att göra varan tillgänglig för kunden vid angiven plats, och alla risker och kostnader övergår till kunden från och med den tidpunkt då varan blir tillgänglig enligt dessa regler. EXW-leverans gäller endast för order innehållande, skivmaterial med mått understigande 80 x 120cm (”Smågods”) samt övrigt material med mått understigande 160 cm (”Övrigt gods”). All gods som överstiger de tillämpade måtten debiteras till kunden.

ii)    Leverans genom kundens speditör
Om kunden kräver en annan speditör än Scandrafts anlitade speditör för EXW-leverans debiteras kunden för fraktkostnad. I de fall då Scandraft skickar gods med kundens egen avtalsspeditör, s.k. mottagarfrakt, debiteras emballage, pallkostnader och andra eventuella extrakostnader separat. 

iii)    Dropshipping
Vid direktleverans från producent (Dropshipping) debiteras frakt. 

iv)    Leveranser inom Sverige
Inom Sverige, när Scandraft levererar med egen bil, utgår en budavgift om f n 250 kr för Smågods och om f. n. 695 kr för Övrigt gods. För särskilt ömtåligt gods debiteras för ändamålet avsett emballage, som ej återtas. Kostnad för transport av s.k. farligt gods samt ev. miljöavgifter för t.ex. emballage debiteras alltid. 

v)    Leveranshinder
Vid leveranshinder som uppstår på grund av till exempel att ingen är på plats när de kommer, felaktig adress eller dylikt kommer att debiteras. Kunden ansvarar för att boka en ny leveranstid. Kostnader för leveranshinder faktureras oberoende av dess ursprung.  

vi)    Kundens ansvar av mottagna varor
För av Scandraft transporterade varor finns transportförsäkring. Kunden är skyldig att vid mottagande av vara, kontrollera om varan är transportskadat och omgående anmäla ev. skada till chauffören direkt samt skriva anmärkning på fraktsedel. Scandraft ansvarar ej för transportskada. Skadat emballage skall sparas till ärendet är avslutat. Vid transport från kunden till Scandraft är kunden ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten. För ej utlöst gods faktureras verklig fraktkostnad, övriga utlägg samt administrativa kostnader i efterhand, minst 500 kronor.
 

4. Ersättningsartiklar

Scandraft förbehåller sig rätten att göra löpande sortimentsförändringar.

 

5. Reklamation och returer

5.1   Tider
Alla reklamationer för skadade eller felaktiga varor skall göras skriftligt till Scandraft utan dröjsmål, dock senast inom fem (5) dagar från det att varan levererades. 

5.2   Reklamation och returer måste godkännas av Scandraft
Reklamation och returer av skadade eller felaktiga varor får ske först efter godkännande av Scandraft. Skadade emballage ska sparas och skickas med vid reklamation. 

5.3   Retur av felaktiga varor
Felaktig vara returneras fraktfritt med av Scandraft anvisat transportsätt, tillsammans med av Scandraft erhållen retursedel. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för  kunden. Felaktig vara får inte skickas mot postförskott. 

5.4    Återköp
Kund äger rätt att avbeställa och/eller returnera beställd produkt/-er efter skriftligt godkännande från Scandraft, (”Återköp”). Vid Återköp krediteras kunden fakturerat belopp med avdrag av 20%, dock lägst 200 kr. 

5.5   Kundens ansvar
Kunden är ansvarig för att följa den tillämpliga processen som beskrivs ovan. Kunden ska vid samtliga returer använda en av Scandraft tillhandahållen retursedel försedd med  returnummer (RMA-nummer). Varor som kunden returnerar skall returneras oskadade i oöppnad originalförpackning. Returfrakt vid Återköp erlägges av kunden. Retur vid Återköp skall alltid ske inom 14 dagar efter det att Scandraft godkänt Återköpet. Specialbeställda varor eller bearbetade produkter återköps ej.

5.6   Följder av att inte följa processen
Om kunden skickar en felaktig vara utan Scandrafts godkännande eller där kunden inte fullföljer processen eller, om tillämpligt, instruktion direkt från Scandraft, erhåller Scandraft rätten att neka varan och debitera kunden till fullo. Scandraft förbehåller sig rätten att debitera eventuella extra kostnader till följd av att kunden inte följer ovanstående process. 
 

6. Begränsningar av skadeståndsskyldighet mm

6.1    Levererad vara, vilken vid leveranstidpunkten, som anses fel i vara, ersätts av Scandraft med felfri vara. Scandrafts ansvar täcker endast fel som är relaterade till materialfel. Det innebär att Scandraft inte ansvarar för fel som kan uppstå på grund av andra omständigheter, såsom felaktig användning enligt bruksanvisningen, normalt slitage, otillräckligt underhåll eller liknande omständigheter. Scandraft är heller inte ansvarig för fel som uppstår på grund av externa ingrepp eller reparationer som utförts av någon annan än Scandraft eller någon som Scandraft har godkänt, felaktig montering eller installation, med mera. 

6.2    Scandrafts totala skadeståndsansvar av vad slag det må vara är alltid begränsat till den för produkten/-erna erlagda köpeskillingen. Kunden inte rätt till någon ytterligare ersättning och kunden har aldrig rätt till ersättning för arbetstid. 

6.3    Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Scandrafts sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Scandraft skriftligen medgivit detta. Härutöver svarar Scandraft inte för några fel i levererad vara, leveransförseningar eller utebliven leverans mm i något avseende. 

6.4    Scandraft svarar heller inte för eventuellt uppkommen skada på person eller egendom, ekonomisk skada eller liknande sådan - direkt eller indirekt – följdverkning såsom t. ex utebliven handelsvinst, inkomstbortfall, ökade kostnader mm. 

6.5    Publicerad information om av Scandraft sålda produkter härrör i förekommande fall från Scandrafts olika leverantörer. Denna information utgör i sig inte någon garanti från Scandraft att produkt/-er till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således kunden att själv förvissa sig om att produkten uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar. Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive produkt samt utvecklingen av nya tillämpningar medför att kunden själv noggrant skall bedöma produktens lämplighet för avsedd användning. 

6.6    Av Scandraft vid varje tillfälle lämnad användningstekniks rådgivning, motsvarar den kunskap som Scandraft vid varje tillfälle besitter om produkterna och produkternas användningsområde och möjligheter. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om att produkternas speciella egenskaper eller användningsområde till följd varav det åligger köparen att själv testa produkternas egenskaper för kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde.

 

7. Garanti

Scandraft åtar sig att kostnadsfritt för kunden avhjälpa fabrikationsfel på levererad maskinutrustning inom 12 månader från leveransdagen. På begagnad utrustning inom 3  månader. För delar, som p.g.a. Scandrafts garanti levererats i utbyte eller omgjords, lämnas  samma garantitid som för den ursprungliga produkten. Garantin omfattar inte rådgivning,  tillbehör, förbrukningsartiklar och förslitningsdetaljer. Garantin träder endast i kraft om  kunden reklamerar felet inom 14 dagar från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Garantin gäller inte om fel orsakats genom onormal förslitning, olyckshändelse,  vårdslöshet eller felaktig användning av utrustningen. Garantin gäller ej om ingrepp eller  reparation gjorts av annan än Scandrafts personal. Garantin förutsätter användning av förbrukningsmaterial och tillbehör av Scandraft godkänd kvalitet.

 

8. Leveransövervakning

Scandraft förbehåller sig rätten att restnotera eller annullera order på vara som är slut på lager. Om varan beräknas komma in på lager inom rimlig tid, restnoteras varan varvid leverans sker utan extra kostnad för kunden, snarast möjligt. För det fall varan avser beställningsvara som inte ingår i Scandrafts ordinarie sortiment utgår frakt.

 

9. Oförutsedda händelser

Ingen av parterna ska gentemot den andra parten bär inte ansvar för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av dennes skyldigheter mot varandra om sådan försening eller underlåtelse är orsakad utanför dess rimliga kontroll inkluderande bl.a. strejk, pandemier, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsproblem, valutafluktuationer, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrofer (”Force Majeure-händelse”). Den Part som är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter på grund av Force Majeure-händelse ska omedelbart informera den andra Parten om sådan händelse och vidta skäliga åtgärder för att avlägsna eller övervinna hindret för fullgörelse. Vardera Part skall ha rätt till en rimlig förlängning av tiden för fullgörelse, dock, om sådan orsak skulle vara längre än 60 dagar har vardera parten rätt att genom skriftlig underrättelse häva köp/försäljning utan rätt till ersättning.

 

10. Övrigt

Efter av kund gjord beställning äger Scandraft inte rätt att ändra dessa allmänna villkor. 

I samband med beställning från Scandraft anger kunden specifika företagsuppgifter mm. Detta innebär att kunden godkänner lagring och användning av dessa uppgifter i Scandrafts verksamhet för att fullfölja Scandrafts åtaganden mot kunden. Scandraft Integritetspolicy finns tillgänglig på webbplatsen. Scandraft reserverar sig mot eventuella skrivfel och slutförsäljning.
 

11. Tvist

På dessa allmänna leveransvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk materiell rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av leveransvillkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol.

 

________________________________________________________________________

Samtliga tips, råd och specifikationer i denna katalog är att betrakta som rådgivande. Scandraft AB lämnar inga garantier för uppgifternas riktighet. Priser gäller från och med 2024-01-01 och är cirkapriser, med reservation för pris- och valutaförändringar. Scandraft AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och priser utan förvarning. Samtliga i katalogen angivna priser är i SEK exklusive moms och frakt. För eventuella tryckfel eller felskrivningar tar Scandraft AB inget ansvar. Hållbarhetsangivelser som anges gäller oprintat material, vertikalt monterat av specialist och utan yttre påverkan.