Telefon

Kundtjänst: +46 31 68 69 30

Integritetspolicy - GDPR

 

Scandraft arbetar för att dina personuppfifter är skyddad när du är kund hos oss och använder våra tjänster. Integritetspolicyn beskriver hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Vi arbetar enligt personuppgiftslagen och uppdaterar dessa uppgifter regelbundet.

 

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Scandraft Aktiebolag, org. nr 556254–8361, Företagsvägen 4, 435 33 Mölnlycke, e-mail: info@scandraft.se, (”Scandraft”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Scandraft tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, vid event anordnade av Scandraft, serviceärenden och övrig i kontakt med Scandraft besök på webbplats etc.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

2. Personuppgiftsansvarig

Scandraft Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för Scandrafts behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter??

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster, delta i våra events eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. 

3.2 Scandraft samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp, använder dig av Scandrafts support, besöker Scandrafts webbplats eller anmäler dig till event som Scandraft anordnar samt när du per telefon, post ellere-post kontaktar Scandraft.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjeparts-tjänster för adressuppdatering såsom kreditinstitut.

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

 

4.1 För dig som köper varor eller tjänster av Scandraft

De personuppgifter Scandraft samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adress

Telefonnummer

Geografisk information

E-postadress

 

4.2 För dig som kontaktar oss per post, e-post eller telefon

De personuppgifter som Scandraft samlar in och behandlar om dig när du vänder dig till Scandraft och kontaktar oss per e-post eller telefon är:

·         Namn

·         Adress

·         E-postadress

·         Telefonnummer

 

4.3 För dig som besöker vår webbplats

De personuppgifter som Scandraft samlar in när du besöker vår webbsida är:

·         Namn

·         Identifikationsnummer (organisationsnummer)

·         Telefonnummer

 

4.4 För dig som anmäler dig till ett event som Scandraft anordnar

De personuppgifter som Scandraft samlar in och behandlar om dig när du anmäler dig till ett event som Scandraft anordnar är:

·         Namn

·         Identifikationsnummer (organisationsnummer)

·         Telefonnummer

·         E-postadress

 

4.5 För dig som använder dig av Scandrafts support

De personuppgifter som Scandraft samlar in och behandlar när du använder dig av Scandrafts support är:

·         Namn

·         Identifikationsnummer

·         Telefonnummer

·         E-postadress

 

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

 

5.1 För dig som köper varor eller tjänster av Scandraft

 

Scandraft behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Scandraft dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp,  fakturering

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;

Lämna information, sända eventinbjudningar och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Scandrafts och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 

 

5.2 För dig som kontaktar Scandraft per post, mail eller telefon

Scandraft behandlar dina personuppgifter för att:

·         Besvara frågor

·         Erbjuda våra tjänster

·         Kontakta dig

 

5.3 För dig som besöker Scandrafts webbplats

Scandraft behandlar dina personuppgifter för att:

·         Marknadsföra och erbjuda våra tjänster

 

5.4 För dig som anmäler dig till ett event som Scandraft anordnar

Scandraft behandlar dina personuppgifter för att:

·         Planera, administrera och genomföra event

·         Tillhandahålla information om event

·         Köpa in tillbörligt tilltugg och livsmedel för eventet

 

5.5 För dig som använder dig av Scandrafts support

När du kontaktar Scandrafts support behandlar Scandraft dina personuppgifter för att:

·         Tillhandahålla och genomföra supporttjänst

·         Följa upp supportärende

 

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

 

6.1 Scandraft baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

 

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund. Däri inbegripet att utföra tjänster, skicka och fakturera varor till dig.

 

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Scandraft har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och sina varor.

 

6.4 I vissa fall kan Scandraft ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

6.5 Scandraft behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering.

 

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
Genomförande av köp, fakturering, utförande av tjänst och genomförande av kundservice Fullgörande av avtal om köp, lagerhållning och leverans av varor till kund Namn, identifikationsnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress Under den ansvarstid som gäller för såld produkt eller utförd tjänst
För att upprätthålla och administrera bolagets bokföring Fullgöra en rättslig förpliktelse Namn och identifikationsnummer, adress 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades
För att marknadsföra varor och tjänster samt sända eventinbjudningar Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer samt e-postadress Ett år efter att du senast varit aktiv hos Scandraft, till exempel genom att handla hos oss, besöka vår webbplats eller kontakta vår kundtjänst
För att tillhandahålla och genomföra supporttjänster Fullgörande av avtal om köp, lagerhållning och leverans av varor Namn, identifikationsnummer, telefonnummer samt e-postadress Under den ansvarstid som gäller för såld produkt eller utförd tjänst
För att genomföra event som Scandraft anordnar Fullgörande av avtal om deltagande i event Namn, identifikationsnummer, telefonnummer samt e-postadress Till dess att aktuellt event genomförts och fakturerats.
För att besvara inkomna frågor och erbjuda våra tjänster då du kontaktar Scandraft Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer samt e-postadresss Till dess att inkommen fråga eller kontaktförfrågan besvarats.

 

 

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

 

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Scandraft kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Scandrafts rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

 

9.1 Scandraft kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Scandrafts koncernbolag och andra samarbetspartners.

 

9.2 Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

 

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Scandraft om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Scandrafts rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

10. Ändring av integritetspolicy

 

10.1 Scandraft har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Scandraft kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

 

11. Skyddet av dina personuppgifter

 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Scandraft har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg och modernaste och säkrast möjliga skydd mot malware, virus mm.

 

12. Dina rättigheter

 

12.1 Scandraft ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Scandraft kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

 

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

 

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

 

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

 

Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 

12.4 Scandraft kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

 

12.5 Du har rätt att begära dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

 

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

 

12.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till ekonomi@scandraft.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

 

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

 

13. Kontaktinformation

 

13.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.